วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  

  โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม  มุ่งมั่นที่จะสร้าง  ทัศนคติที่ดีทางการศึกษาแก่นักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Educare  คือให้การเลี้ยงดูควบคู่ไปกับการจัดการกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเน้นให้เด็กฉลาด  มีความสุขและความปลอดภัย  เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ด็กรักและสนุกที่จะเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

  จิ๋วแต่แจ๋ว

อัตลักษณ์
  อ่านออก  เขียนได้  กายเป็นสุข  ใจสบาย

พันธกิจ
  1.พันธกิจด้านโรงเรียน
  2.พันธกิจด้านโรงเรียน
  3.พันธกิจด้านหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
  4.พันธกิจด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
  6.พันธกิจด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม5.พันธกิจด้านการบริหารและ              จัดการ
Comments